Hoạt động doanh nghiệp và Đầu tư
  1. Hoạt động doanh nghiệp và Đầu tư

Các khung pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam không ngừng phát triển, ngày càng trở nên toàn diện hơn để thúc đẩy tính minh bạch, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Hiểu được điều đó, chúng tôi cung cấp một danh mục đầy đủ các dịch vụ nhằm hỗ trợ tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

  • Xây dựng và rà soát các điều khoản hợp đồng, văn bản thỏa thuận trong hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp;
  • Tư vấn thành lập mới các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và tái cấu trúc hoạt động doanh nghiệp;
  • Chuẩn bị và rà soát các tài liệu nội bộ của doanh nghiệp bao gồm: Thỏa thuận cổ đông, điều lệ công ty, điều lệ tài chính, quy chế hoạt động của ban quản trị, mẫu hợp đồng lao động, yêu cầu tiết lộ thông tin, hệ thống tự đánh giá, trách nhiệm và nhiệm vụ được uy thác của người quản lý doanh nghiệp, yêu cầu về tuân thủ pháp luật, quy trình điều tra nội bộ v.v…;
  • Đàm phán các thỏa thuận cổ đông và liên doanh hợp đồng thuê đất, thỏa thuận chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, v.v…;
  • Giúp giải quyết xung đột nội bộ (giữa ban quản trị và cổ đông; giữa các người quản lý công ty và giữa các cổ đông; giữa người sử dụng lao động và người lao động) và/hoặc tranh chấp với các cơ quan nhà nước;
  • Thẩm định đối tác, xác định vị trí và nghiên cứu tính khả thi cho dự án;
  • Đăng ký đầu tư và xin các loại giấy phép cần thiết để hoạt động tại Việt Nam;
  • Các công việc sau cấp phép của doanh nghiệp;
  • Giải thể và thanh lý doanh nghiệp.